SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ:       INFO@KOMINY-SN.PL 
Metody płatności:
Swipe to the left

ODLEG?O?CI MI?DZY KOMINEM IZOLOWANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ A CZ??CIAMI BUDYNKU

6 years ago

ODLEG?O?? MI?DZY KOMINEM IZOLOWANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ A CZ??CIAMI BUDYNKU18.05.2017 10:25:55

Odpowiednia odleg?o?? mi?dzy kominem a cz??ciami budynku minimalizuje zagro?enie po?arem. Dlatego te? powsta?y stosowne regulacje i normy prawne, które musza by? przestrzegane przy budowie komina.

KOMIN ZEWN?TRZNY IZOLOWANY – MONTA? ?CIENNY CZY POD?OGOWY?

Kominy zewn?trzne mog? by? montowane na podstawie, zainstalowanej bezpo?rednio na pod?o?u lub na konsoli na ?cianie. Szczególnym wymaganiem jest tutaj wystarczaj?ca odleg?o?? od ?ciany, wzd?u? której komin poprowadzony jest do góry. Minimalny odst?p od ?ciany wynosi 5 cm.

?CIANY I SUFITY

W sytuacji, gdy ?ciany i/lub sufity wykonane s? z materia?ów palnych, takich jak np. drewno, konieczne jest zwi?kszenie dystansu. Do przej?cia przez dach i sufit nale?y zachowa? minimalny odst?p 20 cm. Do przej?cia przez ?ciany funkcjonalnym rozwi?zaniem jest zastosowanie przepustu ?ciennego sk?adaj?cego si? z niepalnych p?yt z krzemianu wapnia.

OKNA I DRZWI

Najmniejsza mo?liwa odleg?o?? od okien i drzwi wynosi 20 cm. W przypadku systemów kominowych pracuj?cych w bardzo wysokich temperaturach, minimalna odleg?o?? wynosi 40 cm. Instalacja naszych dwu?ciennych kominów ze stali nierdzewnej o izolacji 25 mm z w?ókna ceramicznego wymaga jedynie 20 cm odleg?o?ci od okien i drzwi.

09.06.2017 09:45:11ODPOWIEDNIE ODLEG?O?CI NA DACHU

Nasada otwarta lub os?ony przeciwdeszczowe wymagaj? nast?puj?cych odst?pów:

- 1,5 m od otworów okiennych,

- 1,5 m od lukarny,

- 1,5 m od tarasów i balkonów,

- 1 m powy?ej lub poni?ej otworów dachowych,

- 1 m pomi?dzy nasad? kominow? a pokryciem dachu,

- 40 cm od kalenicy dachu.

Odleg?o?? pomi?dzy ostatnim wspornikiem ?ciennym a wierzcho?kiem nasady kominowej to maksymalnie 3 metry.

Posted in: Regulacje