SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ:       INFO@KOMINY-SN.PL 
Metody płatności:
Swipe to the left

Regulacje

RSS Feed

ODLEG?O?CI MI?DZY KOMINEM IZOLOWANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ A CZ??CIAMI BUDYNKU

6 years ago

ODLEG?O?? MI?DZY KOMINEM IZOLOWANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ A CZ??CIAMI BUDYNKU18.05.2017 10:25:55

Odpowiednia odleg?o?? mi?dzy kominem a cz??ciami budynku minimalizuje zagro?enie po?arem. Dlatego te? powsta?y stosowne regulacje i normy prawne, które musza by? przestrzegane przy budowie komina.

KOMIN ZEWN?TRZNY IZOLOWANY – MONTA? ?CIENNY CZY POD?OGOWY?

Kominy zewn?trzne mog? by? montowane na podstawie, zainstalowanej bezpo?rednio na pod?o?u lub na konsoli na ?cianie. Szczególnym wymaganiem jest tutaj wystarczaj?ca odleg?o?? od ?ciany, wzd?u? której komin poprowadzony jest do góry. Minimalny odst?p od ?ciany wynosi 5 cm.

?CIANY I SUFITY

W sytuacji, gdy ?ciany i/lub sufity wykonane s? z materia?ów palnych, takich jak np. drewno, konieczne jest zwi?kszenie dystansu. Do przej?cia przez dach i sufit nale?y zachowa? minimalny odst?p 20 cm. Do przej?cia przez ?ciany funkcjonalnym rozwi?zaniem jest zastosowanie przepustu ?ciennego sk?adaj?cego si? z niepalnych p?yt z krzemianu wapnia.

OKNA I DRZWI

Najmniejsza mo?liwa odleg?o?? od okien i drzwi wynosi 20 cm. W przypadku systemów kominowych pracuj?cych w bardzo wysokich temperaturach, minimalna odleg?o?? wynosi 40 cm. Instalacja naszych dwu?ciennych kominów ze stali nierdzewnej o izolacji 25 mm z w?ókna ceramicznego wymaga jedynie 20 cm odleg?o?ci od okien i drzwi.

09.06.2017 09:45:11ODPOWIEDNIE ODLEG?O?CI NA DACHU

Nasada otwarta lub os?ony przeciwdeszczowe wymagaj? nast?puj?cych odst?pów:

- 1,5 m od otworów okiennych,

- 1,5 m od lukarny,

- 1,5 m od tarasów i balkonów,

- 1 m powy?ej lub poni?ej otworów dachowych,

- 1 m pomi?dzy nasad? kominow? a pokryciem dachu,

- 40 cm od kalenicy dachu.

Odleg?o?? pomi?dzy ostatnim wspornikiem ?ciennym a wierzcho?kiem nasady kominowej to maksymalnie 3 metry.

KLASYFIKACJA KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

6 years ago

KLASYFIKACJA KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cz?sto zadawali sobie Pa?stwo pytanie, co oznaczaj? liczby i identyfikatory zwi?zane z kominem ze stali nierdzewnej. Kominy podlegaj? pewnym wytycznym, których nale?y przestrzega?, aby mo?na by?o bezpiecznie zbudowa? w?asny. Dwu?cienne kominy ze stali nierdzewnej od Kominy-sn s? aprobowane w ca?ej Unii Europejskiej i nadaj? si? do wszystkich standardowych kominków i pieców.

31.05.2017 13:02:32

Na przyk?ad, nasze kominy ze stali nierdzewnej o ?rednicach wewn?trznych 130 mm, 150 mm, 180 mm i 200 mm s? klasyfikowane jako T 600 N1 D V2 L50050 G50. Co dok?adnie to oznacza? Poni?ej chcieliby?my wyja?ni? Pa?stwu te paragrafy i usun?? wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z klasyfikacj?.

KLASA TEMPERATUROWA KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Jak ju? wspomniano, nasze kominy z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej maj? klasyfikacj? T 600. T 600 oznacza klas? temperaturow?. 600 oznacza 600° i opisuje nominaln? temperatur? pracy naszych kominów.

KLASA CI?NIENIA DLA KOMINÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Klasa ci?nienia okre?la stopie?, w jakim komin ze stali nierdzewnej jest zdolny do odprowadzania gazów spalinowych z dodatnim lub ujemnym ci?nieniem. I jak odnosi si? to do informacji "N1" w klasyfikacji? Kominy klasy N1 nadaj? si? do pracy z podci?nieniem, co oznacza, ?e tylko komin wytwarza konieczne podci?nienie.

OPÓR KONDENSATU

Odporno?? kominów ze stali nierdzewnej na kondensacj? jest przedstawiona w wy?ej wymienionej klasyfikacji. Ca?o?? opisana jest literami "W" i "D". Kominy ze stali nierdzewnej oznaczone liter? "W" nadaj? si? do pracy w warunkach wilgotnych. Inna norma europejska oznaczona jest liter? "D". Oznacza to, ?e komin jest odpowiedni do pracy na sucho.

04.01.2018 13:37:27KOMINY ZE STALI NIERDZEWNEJ ODPORNE NA KOROZJ?

Odporno?? na korozj? opisuje równie? pewn? trwa?o?? komina ze stali nierdzewnej lub jego ?ywotno??. Kominy nierdzewne mog? mie? ró?ne klasy korozji. Poszczególne klasy korozji s? opisane jako V1, V2 lub V3 zgodnie z norm? europejsk? EN 1856-1 dla kominów. Nasze kominy ze stali nierdzewnej znajduj? si? w klasie odporno?ci na korozj? V2. Rury ze stali nierdzewnej nadaj? si? wi?c do wszystkich paliw sta?ych, takich jak drewno, gaz, olej, a w pojedynczych przypadkach, po konsultacji z kominiarzem, równie? do pracy z pelletem.

ODPORNO?? OGNIOWA Z KOMINEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Tutaj s? tylko dwie mo?liwo?ci. Pierwsza opcja oznacza ognioodporno?? i jest oznaczona liter? „G”. Druga opcja oznacza brak odporno?ci ogniowej i jest oznaczona liter? "O". Kominy i dwu?cienne rury ze stali nierdzewnej od Kominy-sn s? oznaczone symbolem G, co oznacza, ?e s? odporne na ogie?.

BEZPIECZNA ODLEG?O?? OD MATERIA?ÓW PALNYCH

Klasyfikacja zawiera równie? bezpieczn? odleg?o?? od materia?ów palnych. Zgodnie z liter? „G” opisan? powy?ej, nasze kominy ze stali nierdzewnej to 50, dlatego nale?y zachowa? minimalny odst?p 50 milimetrów, tj. 5 centymetrów, zgodnie z przepisami przeciwpo?arowymi.