SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ:       INFO@KOMINY-SN.PL 
Metody płatności:
Swipe to the left

Poradnik

RSS Feed

ZAMONTOWANE KOMINY IZOLOWANE

6 years ago

komin izolowany

Je?li zastanawiaj? si? Pa?stwo, jak wygl?daj? i sprawuj? si? nasze produkty lub szukaj? Pa?stwo odpowiedniego sposobu instalacji komina do konkretnego rodzaju budynku, zapraszamy na nasz? stron? na facebooku, gdzie umieszczamy zdj?cia i opinie przes?ane do nas przez klientów. Wystarczy klikn?? w ten link: https://www.facebook.com/kominysn/
Read More Posted in: Montaż

PRZEPUST DACHOWY DO KOMINA IZOLOWANEGO

6 years ago

PRZEPUST DACHOWY DO KOMINA IZOLOWANEGO11.11.2016 13:06:24

Przepust dachowy jest elementem niezb?dnym, gdy komin montowany jest wewn?trznie i przechodzi przez dach lub zewn?trznie, ale na jego drodze stoi okap dachu. Oferowane przez nas przepusty dachowe dostosowane s? do ró?nych k?tów nachylenia dachu. Najpopularniejszymi s? 5-30° oraz 31-45°. Przepusty te sk?adaj? si? z elastycznego ko?nierza z przyspawanym sto?kiem ze stali nierdzewnej. Ko?nierz wykonany jest z o?owiu i mo?e by? zwijany z niewielk? si??, aby przykry? otwór, przez który przechodzi komin. Do dachów o nachyleniu 0° oferujemy przepust z blachy ze stali nierdzewnej z przyspawanym sto?kiem.

DODATKOWE ELEMENTY

Do zabezpieczenia przepustu przed deszczem i wiatrem zalecamy u?ycie ko?nierza przeciwdeszczowego wykonanego z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej. Co wi?cej, ko?nierz chroni równie? szczeliny pomi?dzy przepustem a kominem przed wilgoci?. Nale?y zawsze zastosowa? wszelkie ?rodki bezpiecze?stwa, aby ochroni? komin przed przedostawaniem si? wilgoci i wody do komina.

INSTALACJA PRZEPUSTU DACHOWEGO

Aby móc zainstalowa? przepust dachowy nale?y wyci?? otwór w dachu. Wa?nym jest, aby pami?ta?, ?e materia?y ?atwopalne wymagaj? zachowania co najmniej 5 cm odleg?o?ci od komina. Kraw?dzie otworu mo?na zabezpieczy? konwencjonaln? ta?m? o wysokiej wytrzyma?o?ci, która zosta?a zaprojektowana specjalnie w tym celu. Niezb?dne b?dzie wyj?cie przynajmniej dwóch dachówek, a w wi?kszo?ci przypadków nawet wi?cej. Przy pomocy przej?cia przez podstaw? dachu mo?na dodatkowo uszczelni? otwór od do?u. Nast?pnie, nale?y zamontowa? ko?nierz przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej z uszczelk? silikonow?, zapobiegaj?cy przedostawaniu si? deszczu i wilgoci.

Read More Posted in: Montaż

ODLEG?O?CI MI?DZY KOMINEM IZOLOWANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ A CZ??CIAMI BUDYNKU

6 years ago

ODLEG?O?? MI?DZY KOMINEM IZOLOWANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ A CZ??CIAMI BUDYNKU18.05.2017 10:25:55

Odpowiednia odleg?o?? mi?dzy kominem a cz??ciami budynku minimalizuje zagro?enie po?arem. Dlatego te? powsta?y stosowne regulacje i normy prawne, które musza by? przestrzegane przy budowie komina.

KOMIN ZEWN?TRZNY IZOLOWANY – MONTA? ?CIENNY CZY POD?OGOWY?

Kominy zewn?trzne mog? by? montowane na podstawie, zainstalowanej bezpo?rednio na pod?o?u lub na konsoli na ?cianie. Szczególnym wymaganiem jest tutaj wystarczaj?ca odleg?o?? od ?ciany, wzd?u? której komin poprowadzony jest do góry. Minimalny odst?p od ?ciany wynosi 5 cm.

?CIANY I SUFITY

W sytuacji, gdy ?ciany i/lub sufity wykonane s? z materia?ów palnych, takich jak np. drewno, konieczne jest zwi?kszenie dystansu. Do przej?cia przez dach i sufit nale?y zachowa? minimalny odst?p 20 cm. Do przej?cia przez ?ciany funkcjonalnym rozwi?zaniem jest zastosowanie przepustu ?ciennego sk?adaj?cego si? z niepalnych p?yt z krzemianu wapnia.

OKNA I DRZWI

Najmniejsza mo?liwa odleg?o?? od okien i drzwi wynosi 20 cm. W przypadku systemów kominowych pracuj?cych w bardzo wysokich temperaturach, minimalna odleg?o?? wynosi 40 cm. Instalacja naszych dwu?ciennych kominów ze stali nierdzewnej o izolacji 25 mm z w?ókna ceramicznego wymaga jedynie 20 cm odleg?o?ci od okien i drzwi.

09.06.2017 09:45:11ODPOWIEDNIE ODLEG?O?CI NA DACHU

Nasada otwarta lub os?ony przeciwdeszczowe wymagaj? nast?puj?cych odst?pów:

- 1,5 m od otworów okiennych,

- 1,5 m od lukarny,

- 1,5 m od tarasów i balkonów,

- 1 m powy?ej lub poni?ej otworów dachowych,

- 1 m pomi?dzy nasad? kominow? a pokryciem dachu,

- 40 cm od kalenicy dachu.

Odleg?o?? pomi?dzy ostatnim wspornikiem ?ciennym a wierzcho?kiem nasady kominowej to maksymalnie 3 metry.

KLASYFIKACJA KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

6 years ago

KLASYFIKACJA KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Cz?sto zadawali sobie Pa?stwo pytanie, co oznaczaj? liczby i identyfikatory zwi?zane z kominem ze stali nierdzewnej. Kominy podlegaj? pewnym wytycznym, których nale?y przestrzega?, aby mo?na by?o bezpiecznie zbudowa? w?asny. Dwu?cienne kominy ze stali nierdzewnej od Kominy-sn s? aprobowane w ca?ej Unii Europejskiej i nadaj? si? do wszystkich standardowych kominków i pieców.

31.05.2017 13:02:32

Na przyk?ad, nasze kominy ze stali nierdzewnej o ?rednicach wewn?trznych 130 mm, 150 mm, 180 mm i 200 mm s? klasyfikowane jako T 600 N1 D V2 L50050 G50. Co dok?adnie to oznacza? Poni?ej chcieliby?my wyja?ni? Pa?stwu te paragrafy i usun?? wszelkie w?tpliwo?ci zwi?zane z klasyfikacj?.

KLASA TEMPERATUROWA KOMINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Jak ju? wspomniano, nasze kominy z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej maj? klasyfikacj? T 600. T 600 oznacza klas? temperaturow?. 600 oznacza 600° i opisuje nominaln? temperatur? pracy naszych kominów.

KLASA CI?NIENIA DLA KOMINÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Klasa ci?nienia okre?la stopie?, w jakim komin ze stali nierdzewnej jest zdolny do odprowadzania gazów spalinowych z dodatnim lub ujemnym ci?nieniem. I jak odnosi si? to do informacji "N1" w klasyfikacji? Kominy klasy N1 nadaj? si? do pracy z podci?nieniem, co oznacza, ?e tylko komin wytwarza konieczne podci?nienie.

OPÓR KONDENSATU

Odporno?? kominów ze stali nierdzewnej na kondensacj? jest przedstawiona w wy?ej wymienionej klasyfikacji. Ca?o?? opisana jest literami "W" i "D". Kominy ze stali nierdzewnej oznaczone liter? "W" nadaj? si? do pracy w warunkach wilgotnych. Inna norma europejska oznaczona jest liter? "D". Oznacza to, ?e komin jest odpowiedni do pracy na sucho.

04.01.2018 13:37:27KOMINY ZE STALI NIERDZEWNEJ ODPORNE NA KOROZJ?

Odporno?? na korozj? opisuje równie? pewn? trwa?o?? komina ze stali nierdzewnej lub jego ?ywotno??. Kominy nierdzewne mog? mie? ró?ne klasy korozji. Poszczególne klasy korozji s? opisane jako V1, V2 lub V3 zgodnie z norm? europejsk? EN 1856-1 dla kominów. Nasze kominy ze stali nierdzewnej znajduj? si? w klasie odporno?ci na korozj? V2. Rury ze stali nierdzewnej nadaj? si? wi?c do wszystkich paliw sta?ych, takich jak drewno, gaz, olej, a w pojedynczych przypadkach, po konsultacji z kominiarzem, równie? do pracy z pelletem.

ODPORNO?? OGNIOWA Z KOMINEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Tutaj s? tylko dwie mo?liwo?ci. Pierwsza opcja oznacza ognioodporno?? i jest oznaczona liter? „G”. Druga opcja oznacza brak odporno?ci ogniowej i jest oznaczona liter? "O". Kominy i dwu?cienne rury ze stali nierdzewnej od Kominy-sn s? oznaczone symbolem G, co oznacza, ?e s? odporne na ogie?.

BEZPIECZNA ODLEG?O?? OD MATERIA?ÓW PALNYCH

Klasyfikacja zawiera równie? bezpieczn? odleg?o?? od materia?ów palnych. Zgodnie z liter? „G” opisan? powy?ej, nasze kominy ze stali nierdzewnej to 50, dlatego nale?y zachowa? minimalny odst?p 50 milimetrów, tj. 5 centymetrów, zgodnie z przepisami przeciwpo?arowymi.

PROSTY MONTA? KOMINA IZOLOWANEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ!

6 years ago

PROSTY MONTA? KOMINA IZOLOWANEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ!

Dwu?cienny komin ze stali nierdzewnej przeznaczony jest do monta?u zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz budynku. Komin skonstruowany jest tak, aby zapewni? bezpieczny i ?atwy monta?. Mog? Pa?stwo samodzielnie u?o?y? indywidualny pakiet z pojedynczych elementów, wybra? jeden z wielu oferowanych przez nas zestawów lub zamówi? u nas w?asn?, niewi???c? i bezp?atn? ofert?. Elementy kominowe dost?pne s? w ?rednicach 130 mm, 150 mm, 180 mm i 200 mm. Ch?tnie s?u?ymy Pa?stwu pomoc? telefoniczn? w ka?dej chwili.

MONTA? ?CIENNY CZY POD?OGOWY?

Montuj?c komin izolowany na zewn?trz, mamy dwie opcje. Pierwsz?, jest monta? podstawy komina bezpo?rednio do fundamentu. Drug?, monta? komina na konsoli wsporczej, która z kolei przymocowana jest do ?ciany. Niezale?nie od tego, któr? metod? Pa?stwo wybior?, nie ma ona wp?ywu na prac? komina. Jedyn? ró?nic? oprócz wizualnej jest umiejscowienie odskraplacza odprowadzaj?cego kondensat. Przy monta?u ?ciennym odskraplacz znajdowa? si? b?dzie na spodzie podstawy.

PROSTY SYSTEM „TWIST LOCK”

Wszystkie elementy naszych dwu?ciennych kominów ze stali nierdzewnej po??czone s? ze sob? za pomoc? prostej techniki blokady skr?tnej „Twist-Lock”, czyli „na zakr?tk?”. Metoda ta jest o wiele bezpieczniejsza i mocuje ze sob? elementy trwalej, ni? tradycyjne wk?adanie jednego elementu w drugi (mufa-zyka).

Jeste?my jedynym producentem kominów w Europie oferuj?cym t? technik? blokowania.

ELEMENTY KOMINA

Bezpo?rednio na podstawie komina montowana jest wyczystka, czyli element s?u??cy okresowemu czyszczeniu komina przez kominiarza. Najcz??ciej bezpo?rednio na wyczystce montowany jest trójnik, cho? czasem stosowana jest rura przed?u?aj?ca jako element po?redni. Zale?y to tylko i wy??cznie od potrzeb klienta. Nast?pnymi elementami s? rury przed?u?aj?ce, ich d?ugo?? oraz ilo?? zale?y od po??danej wysoko?ci komina. Standardowym zako?czeniem komina jest nasada otwarta, czyli sto?kowane z??cze b?d?ce górnym ko?cem dwu?ciennego systemu kominowego ze stali nierdzewnej.

Zgodnie z przepisami dotycz?cymi komina ze stali nierdzewnej, ostatnie elementy kominowe mog? mie? wysoko?? 3 m od ostatniego wspornika ?ciennego.

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE ELEMENTÓW KOMINOWYCH

Dwu?cienny system kominowy ze stali nierdzewnej mo?na dostosowa? do wymaga? Pa?stwa domu za pomoc? elementów kominowych, takich jak kolana lub przepusty dachowe. Na przyk?ad, je?li maj? Pa?stwo dach z okapem, pomocne mo?e okaza? si? kolano od 15 do 30 stopni. Je?li chcemy budowa? przez zwis dachu (okap), potrzebny jest przepust dachowy z odpowiadaj?cym mu nachyleniem dachu. Otwarta przestrze? pomi?dzy okapem dachowym a kominem dwu?ciennym musi by? zabezpieczona przed wod? deszczow? za pomoc? ko?nierza przeciwdeszczowego z uszczelk?. Zamocowany jest on ok. 3-4 cm nad kana?em dachowym.

Je?li instalacja komina ze stali nierdzewnej wymaga przej?cia z dwu?ciennego komina ze stali nierdzewnej na jedno?cienn? rur? kominow?, zapewniamy odpowiedni element przej?ciowy.

OS?ONA PRZECIWDESZCZOWA Z OCHRON? PRZECIWWIETRZN?

Je?li komin zamontowany jest wewn?trz budynku, niezb?dna jest os?ona przeciwdeszczowa, która zamontowana jest na szczycie komina zamiast nasady. Posiadamy dwa rodzaje os?on przeciwdeszczowych. Os?ona przeciwdeszczowa z ochron? przeciwwietrzn? oraz os?ona przeciwdeszczowa z ochron? przeciwiskrow?.

PRZEPISY DOTYCZ?CE KOMINÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

W celu ustalenia, czy wymagany jest dodatkowy przepust ?cienny, nale?y skonsultowa? si? z kominiarzem. Je?li ?ciana jest wykonana z materia?ów ?atwopalnych, zgodnie z przepisami dotycz?cymi komina ze stali nierdzewnej, rura poprowadzona by? musi przez przepust ?cienny z niepalnego materia?u, który chroni przed ryzykiem zapalenia.

Przestrze? pomi?dzy elementem dwu?ciennym a rur? jedno?cienn? wype?niona jest dodatkowym materia?em izolacyjnym. Odleg?o?? pomi?dzy elementem prostym dwu?ciennym a ?cian? paln? musi wynosi? co najmniej 5 cm.

Nale?y równie? pami?ta?, ?e komin ze stali nierdzewnej jest niewra?liwy na wilgo?, odporny na sadz? i nadaje si? do pracy w podci?nieniu.

Oznacza to, ?e nic nie stoi na przeszkodzie w instalacji komina dwu?ciennego ze stali nierdzewnej!

Read More Posted in: Montaż