SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ:       INFO@KOMINY-SN.PL 
Metody płatności:
Swipe to the left

Montaż

RSS Feed

ZAMONTOWANE KOMINY IZOLOWANE

6 years ago

komin izolowany

Je?li zastanawiaj? si? Pa?stwo, jak wygl?daj? i sprawuj? si? nasze produkty lub szukaj? Pa?stwo odpowiedniego sposobu instalacji komina do konkretnego rodzaju budynku, zapraszamy na nasz? stron? na facebooku, gdzie umieszczamy zdj?cia i opinie przes?ane do nas przez klientów. Wystarczy klikn?? w ten link: https://www.facebook.com/kominysn/
Read More Posted in: Montaż

PRZEPUST DACHOWY DO KOMINA IZOLOWANEGO

6 years ago

PRZEPUST DACHOWY DO KOMINA IZOLOWANEGO11.11.2016 13:06:24

Przepust dachowy jest elementem niezb?dnym, gdy komin montowany jest wewn?trznie i przechodzi przez dach lub zewn?trznie, ale na jego drodze stoi okap dachu. Oferowane przez nas przepusty dachowe dostosowane s? do ró?nych k?tów nachylenia dachu. Najpopularniejszymi s? 5-30° oraz 31-45°. Przepusty te sk?adaj? si? z elastycznego ko?nierza z przyspawanym sto?kiem ze stali nierdzewnej. Ko?nierz wykonany jest z o?owiu i mo?e by? zwijany z niewielk? si??, aby przykry? otwór, przez który przechodzi komin. Do dachów o nachyleniu 0° oferujemy przepust z blachy ze stali nierdzewnej z przyspawanym sto?kiem.

DODATKOWE ELEMENTY

Do zabezpieczenia przepustu przed deszczem i wiatrem zalecamy u?ycie ko?nierza przeciwdeszczowego wykonanego z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej. Co wi?cej, ko?nierz chroni równie? szczeliny pomi?dzy przepustem a kominem przed wilgoci?. Nale?y zawsze zastosowa? wszelkie ?rodki bezpiecze?stwa, aby ochroni? komin przed przedostawaniem si? wilgoci i wody do komina.

INSTALACJA PRZEPUSTU DACHOWEGO

Aby móc zainstalowa? przepust dachowy nale?y wyci?? otwór w dachu. Wa?nym jest, aby pami?ta?, ?e materia?y ?atwopalne wymagaj? zachowania co najmniej 5 cm odleg?o?ci od komina. Kraw?dzie otworu mo?na zabezpieczy? konwencjonaln? ta?m? o wysokiej wytrzyma?o?ci, która zosta?a zaprojektowana specjalnie w tym celu. Niezb?dne b?dzie wyj?cie przynajmniej dwóch dachówek, a w wi?kszo?ci przypadków nawet wi?cej. Przy pomocy przej?cia przez podstaw? dachu mo?na dodatkowo uszczelni? otwór od do?u. Nast?pnie, nale?y zamontowa? ko?nierz przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej z uszczelk? silikonow?, zapobiegaj?cy przedostawaniu si? deszczu i wilgoci.

Read More Posted in: Montaż

PROSTY MONTA? KOMINA IZOLOWANEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ!

6 years ago

PROSTY MONTA? KOMINA IZOLOWANEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ!

Dwu?cienny komin ze stali nierdzewnej przeznaczony jest do monta?u zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz budynku. Komin skonstruowany jest tak, aby zapewni? bezpieczny i ?atwy monta?. Mog? Pa?stwo samodzielnie u?o?y? indywidualny pakiet z pojedynczych elementów, wybra? jeden z wielu oferowanych przez nas zestawów lub zamówi? u nas w?asn?, niewi???c? i bezp?atn? ofert?. Elementy kominowe dost?pne s? w ?rednicach 130 mm, 150 mm, 180 mm i 200 mm. Ch?tnie s?u?ymy Pa?stwu pomoc? telefoniczn? w ka?dej chwili.

MONTA? ?CIENNY CZY POD?OGOWY?

Montuj?c komin izolowany na zewn?trz, mamy dwie opcje. Pierwsz?, jest monta? podstawy komina bezpo?rednio do fundamentu. Drug?, monta? komina na konsoli wsporczej, która z kolei przymocowana jest do ?ciany. Niezale?nie od tego, któr? metod? Pa?stwo wybior?, nie ma ona wp?ywu na prac? komina. Jedyn? ró?nic? oprócz wizualnej jest umiejscowienie odskraplacza odprowadzaj?cego kondensat. Przy monta?u ?ciennym odskraplacz znajdowa? si? b?dzie na spodzie podstawy.

PROSTY SYSTEM „TWIST LOCK”

Wszystkie elementy naszych dwu?ciennych kominów ze stali nierdzewnej po??czone s? ze sob? za pomoc? prostej techniki blokady skr?tnej „Twist-Lock”, czyli „na zakr?tk?”. Metoda ta jest o wiele bezpieczniejsza i mocuje ze sob? elementy trwalej, ni? tradycyjne wk?adanie jednego elementu w drugi (mufa-zyka).

Jeste?my jedynym producentem kominów w Europie oferuj?cym t? technik? blokowania.

ELEMENTY KOMINA

Bezpo?rednio na podstawie komina montowana jest wyczystka, czyli element s?u??cy okresowemu czyszczeniu komina przez kominiarza. Najcz??ciej bezpo?rednio na wyczystce montowany jest trójnik, cho? czasem stosowana jest rura przed?u?aj?ca jako element po?redni. Zale?y to tylko i wy??cznie od potrzeb klienta. Nast?pnymi elementami s? rury przed?u?aj?ce, ich d?ugo?? oraz ilo?? zale?y od po??danej wysoko?ci komina. Standardowym zako?czeniem komina jest nasada otwarta, czyli sto?kowane z??cze b?d?ce górnym ko?cem dwu?ciennego systemu kominowego ze stali nierdzewnej.

Zgodnie z przepisami dotycz?cymi komina ze stali nierdzewnej, ostatnie elementy kominowe mog? mie? wysoko?? 3 m od ostatniego wspornika ?ciennego.

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE ELEMENTÓW KOMINOWYCH

Dwu?cienny system kominowy ze stali nierdzewnej mo?na dostosowa? do wymaga? Pa?stwa domu za pomoc? elementów kominowych, takich jak kolana lub przepusty dachowe. Na przyk?ad, je?li maj? Pa?stwo dach z okapem, pomocne mo?e okaza? si? kolano od 15 do 30 stopni. Je?li chcemy budowa? przez zwis dachu (okap), potrzebny jest przepust dachowy z odpowiadaj?cym mu nachyleniem dachu. Otwarta przestrze? pomi?dzy okapem dachowym a kominem dwu?ciennym musi by? zabezpieczona przed wod? deszczow? za pomoc? ko?nierza przeciwdeszczowego z uszczelk?. Zamocowany jest on ok. 3-4 cm nad kana?em dachowym.

Je?li instalacja komina ze stali nierdzewnej wymaga przej?cia z dwu?ciennego komina ze stali nierdzewnej na jedno?cienn? rur? kominow?, zapewniamy odpowiedni element przej?ciowy.

OS?ONA PRZECIWDESZCZOWA Z OCHRON? PRZECIWWIETRZN?

Je?li komin zamontowany jest wewn?trz budynku, niezb?dna jest os?ona przeciwdeszczowa, która zamontowana jest na szczycie komina zamiast nasady. Posiadamy dwa rodzaje os?on przeciwdeszczowych. Os?ona przeciwdeszczowa z ochron? przeciwwietrzn? oraz os?ona przeciwdeszczowa z ochron? przeciwiskrow?.

PRZEPISY DOTYCZ?CE KOMINÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

W celu ustalenia, czy wymagany jest dodatkowy przepust ?cienny, nale?y skonsultowa? si? z kominiarzem. Je?li ?ciana jest wykonana z materia?ów ?atwopalnych, zgodnie z przepisami dotycz?cymi komina ze stali nierdzewnej, rura poprowadzona by? musi przez przepust ?cienny z niepalnego materia?u, który chroni przed ryzykiem zapalenia.

Przestrze? pomi?dzy elementem dwu?ciennym a rur? jedno?cienn? wype?niona jest dodatkowym materia?em izolacyjnym. Odleg?o?? pomi?dzy elementem prostym dwu?ciennym a ?cian? paln? musi wynosi? co najmniej 5 cm.

Nale?y równie? pami?ta?, ?e komin ze stali nierdzewnej jest niewra?liwy na wilgo?, odporny na sadz? i nadaje si? do pracy w podci?nieniu.

Oznacza to, ?e nic nie stoi na przeszkodzie w instalacji komina dwu?ciennego ze stali nierdzewnej!

Read More Posted in: Montaż