SKONTAKTUJ SIĘ Z PROFESJONALISTĄ:       INFO@KOMINY-SN.PL 
Metody płatności:
Swipe to the left

PRZEPUST DACHOWY DO KOMINA IZOLOWANEGO

6 years ago

PRZEPUST DACHOWY DO KOMINA IZOLOWANEGO11.11.2016 13:06:24

Przepust dachowy jest elementem niezb?dnym, gdy komin montowany jest wewn?trznie i przechodzi przez dach lub zewn?trznie, ale na jego drodze stoi okap dachu. Oferowane przez nas przepusty dachowe dostosowane s? do ró?nych k?tów nachylenia dachu. Najpopularniejszymi s? 5-30° oraz 31-45°. Przepusty te sk?adaj? si? z elastycznego ko?nierza z przyspawanym sto?kiem ze stali nierdzewnej. Ko?nierz wykonany jest z o?owiu i mo?e by? zwijany z niewielk? si??, aby przykry? otwór, przez który przechodzi komin. Do dachów o nachyleniu 0° oferujemy przepust z blachy ze stali nierdzewnej z przyspawanym sto?kiem.

DODATKOWE ELEMENTY

Do zabezpieczenia przepustu przed deszczem i wiatrem zalecamy u?ycie ko?nierza przeciwdeszczowego wykonanego z wysokiej jako?ci stali nierdzewnej. Co wi?cej, ko?nierz chroni równie? szczeliny pomi?dzy przepustem a kominem przed wilgoci?. Nale?y zawsze zastosowa? wszelkie ?rodki bezpiecze?stwa, aby ochroni? komin przed przedostawaniem si? wilgoci i wody do komina.

INSTALACJA PRZEPUSTU DACHOWEGO

Aby móc zainstalowa? przepust dachowy nale?y wyci?? otwór w dachu. Wa?nym jest, aby pami?ta?, ?e materia?y ?atwopalne wymagaj? zachowania co najmniej 5 cm odleg?o?ci od komina. Kraw?dzie otworu mo?na zabezpieczy? konwencjonaln? ta?m? o wysokiej wytrzyma?o?ci, która zosta?a zaprojektowana specjalnie w tym celu. Niezb?dne b?dzie wyj?cie przynajmniej dwóch dachówek, a w wi?kszo?ci przypadków nawet wi?cej. Przy pomocy przej?cia przez podstaw? dachu mo?na dodatkowo uszczelni? otwór od do?u. Nast?pnie, nale?y zamontowa? ko?nierz przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej z uszczelk? silikonow?, zapobiegaj?cy przedostawaniu si? deszczu i wilgoci.

Posted in: Montaż